Juraservicepunt, gevestigd aan Stationsplein 99/147 1703WE te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.juraservicepunt.nl 

Stationsplein 99/147

1703WE Heerhugowaard

+31 (0) 6125 42 765

Jura servicepunt Noord - Holland

 

De functionaris voor de gegevensbescherming van Juraservicepunt is ook te bereiken via info@juraservicepunt.nl

 

Persoonsgegevens welke wij verwerken:

Juraservicepunt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

* Voor en achternaam

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Locatiegegevens

 

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@juraservicepunt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Juraservicepunt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Juraservicepunt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Juraservicepunt neemt niet op basis van geautomatiseerd verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of- systemen, zonder dat daar een medewerker van juraservicepunt tussen zit.  

 

Hoe lang persoonsgegevens bewaren:

Juraservicepunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens uit het verkoop account zolang u actief koper bij ons bent, daarna verwijderen we uw gegevens, behalve de gegevens die wij op grond van de wet moeten of mogen bewaren. Op grond van de belastingwetgeving moeten wij bepaalde gegevens minimaal 7 jaar bewaren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Juraservicepunt verkoopt uw gegevens niet aan derden n verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Juraservicepunt blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:    

Juraservicepunt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies ie geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek n deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies ie wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor t de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden oor cookies oor uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u ook het recht om uw eventuele toestemmingen voor de gegevensbewerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Juraservicepunt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@juraservicepunt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort, paspoortnummer Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Juraservicepunt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:   

Juraservicepunt neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@juraservicepunt.nl Juraservicepunt heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

* Wij werken met ssl certificaten zodat er een veilige internet verbinding is tussen onze klant en onze website. (zie slotje in adresbalk)

* Verder werken wij met beveiliging software, virusscanner n firewall